วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักชลประทานที่ 7

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

 

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
  4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานชลประทานที่ 7

  1. การพัฒนาแหล่งน้ำ
  2. การบริหารจัดการน้ำ
  3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

 

ค่านิยมสำนักงานชลประทานที่ 7

WATER for all

Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
Accountability   :   รับผิดชอบงาน
Teamwork & Networking    :   ร่วมมือ ร่วมประสาน
Expertise    :   เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness   :   นำประโยชน์สู่ประชาชน

Work Smart      :   เก่งงาน เก่งคิด
หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์

Accountability    :  รับผิดชอบงาน
หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อสเนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง

Teamwork  & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน
หมายถึง สามารถทำงานร่วบกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน

Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ 
หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ

Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน 
หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม