ประชุมสรุป พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ Video conference

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 มอบหมายให้นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการฯ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมสรุป พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ Video conference
โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏิบัติงานของส่วนราชการ
โดยได้เน้นย้ำในเรื่องข้อกำหนดพื้นที่ RED ZONE ที่มีผลกระทบต่อบุคลากรของกรมชลประทาน การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนำเสนอข่าวหรือการเผยแพร่ข่าวต่างๆ จะต้องดำเนินการเผยแพร่โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน เท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนภารกิจหลักของกรมชลประทาน โดยเฉพาะเรื่องการบรรเทาภัยแล้งที่ทางกรมชลประทานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี