ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งานวันคืนสู่เหย้า "AGGIE Day'''' 63" หรือ "รวงทองคืนทุ่ง 63" คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์